woman in black blazer holding white tablet computer

Psychologia

Czas trwania:
5-letnie studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (e-learning, wykłady na żywo, dostęp do materiałów 24h na dobę)

Koszt studiów:
2860 zł – czesne za semestr (możliwość opłat w 10 ratach)

+ 85 zł opłata rekrutacyjna

Dokumenty rekrutacyjne:
– świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości
– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
– fotografia w formacie .jpg (wym. 3,5 cm x 4,5 cm)
– podpisany akt ślubowania studenta
– formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja

Kliknij poniższy przycisk by zarezerwować miejsce na studiach. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i zajmie się formalnościami. Rezerwacja jest bezpłatna i można ją odwołać w dowolnym momencie.

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem ludzkiego umysłu, zachowania i procesów poznawczych. Jest to interdyscyplinarna dziedzina, która łączy elementy nauk przyrodniczych i społecznych, w celu lepszego zrozumienia człowieka oraz jego reakcji na różne bodźce i sytuacje.


Uwaga! Oferta specjalna

Nauczyciele oraz absolwenci studiów z tytułem magistra lub licencjata w szczególności po kierunkach: pedagogika, socjologia, resocjalizacja i pokrewne oraz nauk o zdrowiu – mogą rozpocząć studia pięcioletnie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów oraz przeniesienia części osiągnieć z poprzednich studiów (na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub kartą przedmiotów/indeksem), dzięki zaliczeniu efektów uczenia się w czasie krótszym niż pięcioletnim (nawet od 7 semestru).

Dowiedz się więcej


Studia na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie prowadzone są na 4 specjalnościach:

 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia wspomagania rozwoju człowieka
 • Psychologia kliniczna z psychoterapią

Psychologia dzieci i młodzieży

Psycholog dzieci i młodzieży to specjalista zajmujący się badaniem, diagnozowaniem i wspieraniem emocjonalnego, społecznego oraz psychologicznego rozwoju dzieci i nastolatków. Pomaga im radzić sobie z trudnościami, kształtować zdrowe nawyki emocjonalne oraz rozwijać umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym.

Opis specjalności

Specjalność Psychologia dzieci i młodzieży koncentruje się na zagadnieniach dotyczących biologicznych i psychospołecznych uwarunkowań rozwoju dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego oraz planowania terapii zaburzeń rozwojowych. Celem tej specjalności jest budowanie profesjonalnej wiedzy oraz kształtowanie i wzmacnianie psychologicznych kompetencji związanych z rozwojem psychospołecznym dzieci i młodzieży, prawidłowości rozwoju kompetencji szkolnych oraz funkcjonowania dziecka w rodzinie.
Specjalność Psychologia dzieci i młodzieży zgłębia zagadnienia zarówno z zakresu stymulowania rozwoju jak i w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa jak i dorastania.

Adresaci specjalności

Specjalność skierowana jest do osób, którzy interesują się rozwojem psychologicznym dzieci i młodzieży oraz chcą udzielać profesjonalnej pomocy psychologicznej dedykowanej do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/ rodzin, którzy wymagają holistycznej pomocy psychologicznej. Specjalność psychologia dzieci i młodzieży skierowana jest także do asystentów, kuratorów rodzinnych, pracowników opieki społecznej, pracowników merytorycznych domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, ośrodków szkolno- wychowawczych.

Program kształcenia

Program kształcenia specjalności Psychologia dzieci i młodzieży skoncentrowany jest zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, specyfiki zaburzeń w poszczególnych okresach rozwojowych, psychologii osobowości, metod wspierania rozwoju dziecka, diagnozy dzieci i młodzieży w sferze emocjonalnej, poznawczej, psychologii stresu, traumy i kryzysu. Aspekt praktyczny specjalności dotyczy kompetencji związanych z procesem diagnozy psychologicznej, umiejętnością dostosowania odpowiedniej formy terapii psychologicznej do zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych występujących u dzieci i młodzieży. Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą praktycy – psychologowie – diagności i terapeuci pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą, także w zakresie diagnozy predyspozycji zawodowych młodzieży.

Absolwent psychologii dzieci i młodzieży

Absolwent  Psychologii dzieci i młodzieży posiada wiedzę i  kompetencje z zakresu współczesnych problemów w rozwoju dzieci i młodzieży, w tym zaburzeń rozwoju kompetencji szkolnych, problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, działań profilaktycznych oraz terapeutycznych
i wspierających. Absolwent psychologii dzieci i młodzieży może pracować jako psycholog szkolny.

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa, w szczególności w jednostkach t.j.:

 •   Szkoły i przedszkola jako psycholog szkolny (warunek: przygotowanie pedagogiczne)
 •   Instytucje oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze 
 •   Placówki socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne
 •   Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 •   Poradnie rodzinne
 •   Poradnie psychologiczne
 •   Poradnie specjalistyczne (młodzieżowe, rodzinne)
 •   Instytucje doradztwa zawodowego
 •   Instytucje udzielające pomocy i opieki w sytuacjach kryzysowych
 •   Placówki pomocowe i ośrodki związane z poradnictwem w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży
 •   Organizacje pozarządowe realizujące programy psychoedukacyjne
 •   Fundacje i stowarzyszenia specjalizujące się rozwojem dzieci i młodzieży
 •   Prywatne gabinety świadczące usługi psychologiczne dzieciom i młodzieży

Psychologia społeczna

Psycholog społeczny to osoba specjalizująca się w badaniu relacji międzyludzkich, wpływu społecznego na zachowanie oraz procesów społecznych, mających na celu zrozumienie w jaki sposób społeczeństwo kształtuje myśli, uczucia i działania człowieka.

Opis specjalności

Specjalność Psychologia społeczna pozwala na zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie zachowań jednostek, a także grup społecznych, które dają możliwość zrozumienia powiązań i procesów zachodzących między nimi. Zdobyta wiedza pozwala na umiejętne kształtowanie relacji międzyludzkich, radzenie sobie ze stresem, czy też prowadzenie mediacji. Psychologia społeczna bada wpływ innych ludzi na myślenie, uczucia i zachowanie danej jednostki, mechanizmy oddziaływań społecznych oraz procesów poznania i postrzegania społecznego.

Adresaci specjalności

Specjalność skierowana jest do osób, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu psychologii perswazji i wpływu społecznego, psychologii środowiskowej, konfliktów społecznych oraz wybranych aspektów społecznych pracy człowieka (zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem kryzysowym czy podejmowaniem decyzji).
Specjalność psychologia społeczna obejmuje także zachowania konsumenckie, działania reklamowe, marketing itp.

Program kształcenia

Program kształcenia specjalności Psychologia społeczna skoncentrowany jest zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu psychologii podejmowania decyzji, psychologia wywierania wpływu, psychologia konfliktu, agresji i przemocy, aspektów konsultacji psychologicznych w obszarach społecznych i mediacji, zarządzania zasobami ludzkimi itp. Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą praktycy, specjaliści z zakresu psychologii społecznej w takich dziedzinach jak zachowania psychospołeczne, motywowanie ludzi i podejmowanie interwencji psychospołecznych, funkcjonowania organizacji w kontekście aspektów społecznych.

Absolwent Psychologii społecznej

Absolwenci nabywają kompetencje psychologiczne niezbędne w dziedzinach zawodowych związanych z życiem społecznym (zwalczanie stresu i utrzymywanie dobrostanu psychicznego) i społecznych (trening interpersonalnych, asertywność i autopromocja), kierowanie zasobami ludzkimi, zarządzanie konfliktami interpersonalnymi).

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa, w szczególności w jednostkach t.j.:

 • Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe (warunek: posiadanie przygotowania pedagogicznego)
 • Instytucje publiczne, państwowe i samorządowe
 • Instytucje specjalizujące się w rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji kryzysowych
 • Ośrodki badawcze, analityczne i eksperckie
 • Ośrodki zajmujące się pomocą rodzinie, opieką społeczną, imigrantami
 • Służby (Policja, ABW i inne)
 • Zakłady karne i poprawcze
 • Firmy, korporacje i organizacje międzynarodowe (dział: marketingu i reklamy)
  •   Psycholog – specjalista do spraw rekrutacji i zatrudnienia w sektorze HR
  •   Centra badań społecznych i marketingowych
  •   Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  •   Poradnie psychologiczne
  •   Poradnie specjalistyczne 
  •   Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) realizujące programy społeczne
  •   Prywatne gabinety świadczące usługi psychologiczne dzieciom i młodzieży

Psychologia wspomagania rozwoju człowieka

Psycholog wspierania rozwoju to specjalista, który pomaga ludziom osiągnąć pełen potencjał poprzez radzenie sobie z wyzwaniami życiowymi, rozwijanie umiejętności emocjonalnych
i społecznych oraz budowanie zdrowych relacji w dążeniu do osobistego i emocjonalnego dobrostanu.

Opis specjalności

Specjalność Psychologia wspomagania rozwoju człowieka koncentruje się na zagadnieniach dotyczących psychologii rozwoju człowieka, psychologii edukacji, psychologii wychowawczej, diagnozy i pomocy psychologicznej człowieka w całym cyklu życia. Celem tej specjalności jest budowanie profesjonalnej wiedzy oraz kształtowanie i wzmacnianie psychologicznych kompetencji związanych ze stymulacją rozwoju osób w normie, a także osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwoju. Specjalność Psychologia wspomagania rozwoju człowieka zgłębia zagadnienia zarówno z zakresu obszarów wspomagania dzieci i młodzieży, wspomagania osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym, jak również w obszarze psychogerontologii. 

Adresaci specjalności

Specjalność skierowana jest do osób, którzy interesują się rozwojem psychologicznym człowieka i zamierzają pracować z ludźmi w celu wspomagania ich procesu rozwojowego na poszczególnym etapie życia. Adresatami powyższej specjalności są zarówno osoby rozpoczynające studia na kierunku psychologia, jak również absolwenci innych kierunków takich jak np. pedagogika czy kierunki medyczne.  

Program kształcenia

Program specjalności skoncentrowany jest zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych
z zakresu wspomagania rozwoju lub podnoszeniu jakości życia w wybranym obszarze funkcjonowania człowieka. Aspekt praktyczny specjalności Psychologia wspomagania rozwoju człowieka dotyczy kompetencji związanych ze stymulacją rozwoju osób w normie, jak również osób z trudnościami i zaburzeniami typowymi dla danego etapu rozwojowego w obszarach potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży, trudności szkolnych, trudności adaptacyjnych, kształtowania tożsamości i poczucia własnej wartości. Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą praktycy – psychologowie pracujący w obszarze psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologii zdrowia, wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rozwoju psychoseksualnego i edukacji seksualnej, psychologii jakości życia, a także psychologii starzenia się i starości, psychogerontologii. 

Absolwent psychologii wspomagania rozwoju człowieka

Absolwent  Psychologii wspomagania rozwoju człowieka  posiada wiedzę i  kompetencje pozwalające na dalsze kształcenie w zawodzie psychoterapeuty. W trakcie studiów zdobywa specjalistyczne umiejętności pozostawania w kontakcie terapeutycznym z klientem (dzieckiem, rodzicem, osobą dorosłą). Absolwent psychologii wspomagania rozwoju człowieka może pracować jako psycholog zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak również z osobami dorosłymi.

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa, w szczególności w jednostkach t.j.:

 • Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe (warunek: posiadanie przygotowania pedagogicznego)
 • Ośrodki opiekuńczo – wychowawcze
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Poradnie rodzinne
 • Poradnie psychologiczne
 • Poradnie specjalistyczne (młodzieżowe, rodzinne)
 • Instytucje doradztwa zawodowego
 • Instytucje pomocy społecznej
 • Instytucje udzielające pomocy i opieki w sytuacjach kryzysowych
 • Placówki pomocowe i ośrodki związane z poradnictwem w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży
 • Organizacje pozarządowe realizujące programy psychoedukacyjne
 • Instytucje i organizacje wspierające osoby starsze
 • Uniwersytety trzeciego wieku
 • Fundacje i stowarzyszenia specjalizujące się wspomaganiem rozwoju człowieka na 
  poszczególnych etapach życia
 • Prywatne gabinety udzielające poradnictwa psychologicznego

Psychologia kliniczna z psychoterapią

Psycholog specjalizujący się w psychologii klinicznej z psychoterapią zajmuje się diagnozowaniem i terapią różnorodnych zaburzeń psychicznych oraz emocjonalnych, służących wspieraniu człowieka w uzyskaniu zdrowia psychicznego i lepszego funkcjonowania w życiu codziennym.

Opis specjalności

Specjalność Psychologia kliniczna z psychoterapią koncentruje się na zagadnieniach dotyczących psychiki człowieka chorego oraz mechanizmów powstawania i  utrzymywania się zaburzeń psychicznych na wszystkich etapach życia człowieka. Celem tej specjalności jest budowanie profesjonalnej wiedzy oraz kształtowanie i wzmacnianie psychologicznych kompetencji niezbędnych do pracy z osobami z problemami klinicznymi obejmującymi dzieci, młodzież, dorosłych i ludzi starszych, borykającymi się z zaburzeniami psychicznymi, neurologicznymi, somatycznymi lub znajdującymi się w stanie kryzysu psychicznego. Specjalność Psychologia kliniczna z psychoterapią zgłębia zagadnienia z zakresu zdrowia psychicznego w ujęciu klinicznym, procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka oraz ich wpływ na interakcje z innymi ludźmi.

Adresaci specjalności

Specjalność skierowana jest do osób, które w przyszłości chcą pomagać ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym oraz udzielać profesjonalnego wsparcia psychologicznego w krytycznych sytuacjach życiowych. Kandydaci powinni wyróżniać się gotowością do rozwijania zdolności interpersonalnych, które pozwolą im na uważność w stosunku do klientów i pacjentów. 

Program kształcenia

Program specjalności koncentruje się na kluczowych, z punktu widzenia udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej, obszaru psychopatologii, strategiach z obszaru psychoprofilaktyki, interwencji kryzysowej, w tym pracy z osobami uzależnionymi, psychoterapii, podstaw psychiatrii, neuropsychologii klinicznej, seksuologii klinicznej oraz rehabilitacji psychologicznej. Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzą praktycy- psychologowie pracujący w obszarze psychologii klinicznej i zdrowia psychicznego, w tym psychoterapeuci, seksuolodzy, psychiatrzy, terapeuci uzależnień, specjaliści z obszaru przeciwdziałania przemocy oraz inni specjaliści pracujący w obszarze psychologii klinicznej i zdrowia psychicznego. Zajęcia ukierunkowane są na rozwój praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych do pracy z pacjentem, klientem.

Absolwent psychologii klinicznej z psychoterapią

Absolwent Psychologii klinicznej z psychoterapią posiada wiedzę i  kompetencje pozwalające na dalsze kształcenie w zawodzie psychoterapeuty. W trakcie studiów zdobywa specjalistyczne umiejętności pozostawania w kontakcie terapeutycznym z klientem (dzieckiem, rodzicem, osobą dorosłą). Absolwent psychologii  klinicznej z psychoterapią może pracować z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju lub cierpiącymi na przewlekłe zaburzenia somatyczne.

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa, a w szczególności w jednostkach t.j.:

 • Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe (warunek: posiadanie przygotowania pedagogicznego)
 • Centra zdrowia psychicznego
 • Przychodnie, kliniki i szpitale psychiatryczne
 • Przychodnie i kliniki medycyny somatycznej
 • Ośrodki psychoterapii
 • Ośrodki interwencji kryzysowej
 • Ośrodki rehabilitacji
 • Poradnie młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie i partnerskie
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Poradnie specjalistyczne (młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie)
 • Placówki opiekuńcze, wychowawcze i resocjalizacyjne
 • Sądownictwo i więziennictwo
 • Instytucje pomocy i opieki społecznej
 • Instytucje udzielające pomocy i opieki w krytycznych sytuacjach życiowych
 • Stowarzyszenia i Fundacje specjalizujące się we wsparciu zdrowia psychicznego – realizujące programy pomocy psychologicznej, profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego
 • Prywatne gabinety udzielające poradnictwa psychologicznego